Κουίζ γλωσσών

Επίσημες γλώσσες

1. Ποια από τις χώρες αυτές δεν ζήτησε να αναγνωριστεί η γλώσσα της ως επίσημη γλώσσα της ΕΕ;

Γλώσσες μειοψηφίας

2. Σε ποια γλωσσική οικογένεια ανήκει η Βασκική

3. Που μιλιούνται τα Άνω και κάτω Σοραβικά;

4. Που μιλιούνται τα Σάμι;

5. Που μιλιούνται τα Μινγκρελικά;

6. Που μιλιούνται τα Κασουμπιανά;

7. Που μιλιέται η Κορνουαλική γλώσσα;

8. Που μιλιέται η γλώσσα Μιραντίσε;

Αναγνωρίστε την γλώσσα

9. Ποιο κείμενο είναι γραμμένο στα Αρμένικα;

10. Ποιο κείμενο είναι γραμμένο στα Σλοβένικα;

11. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității.

12. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu la alian en spirito de frateco.

13. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā pašcieņā un tiesībās. Viņi ir apveltīti ar saprātu un sirdsapziņu, un viņiem jāizturas citam pret citu brālības garā.

14. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Усе людзi нараджаюцца свабоднымi i роўнымi ў сваёй годнасцi i правах. Яны надзелены розумам i сумленнем i павiнны ставiцца адзiн да аднаго ў духу брацтва.

15. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Hver maður er borinn frjáls og jafn öðrum að virðingu og réttindum. Menn eru gæddir vitsmunum og samvisku, og ber þeim að breyta bróðurlega hverjum við annan.

16. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
De Semantyk, ek wol betsjuttingslear, is in dielmêd yn de taalkunde wêrby de betsjutting fan wurden, útdrukkings, sinnen ensfh. op it aljemint komt. Ornaris giet it yn de semantyk meast om de betsjutting fan morfemen en wurden.

17. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Retoriikka eli puhetaito on oppi menestyksekkäästä ja vakuuttavasta puhumisesta.

18. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Фонологията изучава организацията и употребата на звуковете в естествените езици. Фонологичната система на един език включва описание на звуковете и техните характеристики, а също и правилата, които определят как звуковете си взаимодействат.

19. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
La vegetació resultant és arbòria de tipus perennifoli principalment amb arbres relativament baixos i estrats herbacis i arbustius.

20. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Etümoloogia on sõnade päritolu, algupära uurimisega tegelev keeleteaduse haru, ta vaatleb sõnade päritolu ja nende sugulussuhteid teiste sama keele või teiste keelte sõnadega.

Junaj amikoj de Esperanto

Vi povas senpage subteni la Esperanto-movadon per aliĝo al la listo de Junaj amikoj de Esperanto. Se vi deziras nur vidi la rezulton, lasu la formularon malplenan kaj klaku 'Sendi'.

(JJJJ-mm-tt)